^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Projekty

PROJEKTY DLHODOBÉ /plníme celoročne

Zdravý Janko Hraško

Cieľ projektu:

Podporiť zdravie detí predškolského veku, hravou formou im priblížiť poznatky o správnej výžive, o zdravom životnom štýle, zdravom stravovaní, pitnom režime, osobnej hygiene a pohybe.
Súčasťou tohto projektu sú menšie projekty – jednodňové, týždňové : Veselé zúbky, Deň srdca, Deň duševného zdravia, Zmyslové laboratórium, S ovocím za zdravím, Športom s rozprávkami, Rozprávkový les, Zimná olympiáda a i.

 

Janko Hraško –Ochranko

Hlavné ciele:

Rozvíjať základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, získať poznatky o ochrane prírody a ekologickom konaní.
Rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať, vyjadriť svoje pocity vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.
Rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné, pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.
Súčasťou tohto projektu sú projekty : Deň Zeme, Deň vody, Tajomstvá Zeme

 

Ľudový Janko Hraško

Hlavný cieľ projektu:

Aplikovať regionálnu výchovu pri oboznamovaní sa s tradíciami a zvykoslovím regiónu využívaním stratégií výchovno- vzdelávacej činnosti prepojených so životom.
Súčasťou projektu sú projekty : Fašiangy, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Jeseň, zima, jar v MŠ ...

 

Práva dieťaťa v MŠ Janka Hraška

Cieľ projektu:

Je vytvoriť u detí povedomie o ich vlastných právach, v činnostiach poskytnúť informácie o rodine, o svojom ja, o spoločenstve a o spoločnosti, prvkami našej kultúry.
Súčasťou tohto projektu je projekt Letom –svetom, Európa patrí deťom zameraný na multikultúrnu výchovu.

 

Projekt na podporu čitateľskej gramotnosti „PÍSMENKOVO“

Hlavné ciele:

Rozvíjať predčitateľskú, pisateľskú, jazykovú gramotnosť prostredníctvom hier a zaujímavých aktivít

Rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám a literatúre

Podnecovať detskú zvedavosť v súvislosti s písaným textom podnetným prostredím

Rozvíjať vedomosť o zmysle symbolov a ich využívaniu v bežnom živote v materskej škole.

Rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu ruky a oka v zmysluplných činnostiach a hrách. Získať potrebu počúvať čítanie a hrať a na čítanie a písanie

 

Z rozprávky do rozprávky

Hlavné ciele:

Rozvíjať fantáziu, poznávacie , kreatívne, pohybové schopnosti

Aplikovať poznanie – múdro rozprávok do života

Rozvíjať schopnosť komunikácie a spolupráce

Prežívať a prejavovať radosť z rozprávok

 

Hravo s dopravou v MŠ Janka Hraška

Hlavný cieľ:

Rozvíjať v praktických situáciách zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v roli chodca, spolujazdca, cyklistu či korčuliara, prostredníctvom ktorých budú deti pripravené na zodpovedný pohyb v cestnej premávke.

 

 

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.