^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Jedáleň

Poplatky za stravu

Stravník

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 2. finančné pásmo

Spolu  náklady na nákup potravín

Príspevok  na  režijné náklady

Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

Platba za jeden deň (réžia a doplatok na nákup potravín)

Desiata

Obed

Olovrant

MŠ denná

- dieťa MŠ)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,15

0

1,60

MŠ denná

- dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,15

1,20

0,40

MŠ poldenná 

0,36

0,85

 

1,21

0,15

0

1,36

MŠ poldenná

(s dotáciou)

0,36

0,85

 

1,21

0,15

1,20

0,16

Žiak prvého stupňa ZŠ

-

1,15

-

1,15

0,15

1,20

0,10

Žiak druhého

stupňa ZŠ

-

1,23

-

1,23

0,15

1,20

0,18

Zamestnanec MŠ, ZŠ, OÚ

-

1,33

-

1,33

1,67

 

3,00

Cudzí stravníci

-

1,33

-

1,33

1,67

 

3,00

Rozdelenie úhrady ceny jedla pre zamestnanca        MŠ a OÚ                   ZŠ                                

Zamestnanec:                                                                  1,15                      1,35                 

Zamestnávateľ:                                                                1,65                      1,65

Sociálny fond:                                                                  0,20                       -

VZN obce Plevník-Drienové č.1/2019 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania pri MŠ Plevník-Drienové nadobúda účinnosť 1.9.2019.

Školská jedáleň pri MŠ

Vedúca školskej jedálne: Ľubica Tarabová
mobil: 0904 628 502
tel.: 4382165
Hlavná kuchárka: Marta Čerňanová
Pomocná kuchárka: Jana Pajgerová
Prevádzkový zamestnanec ŠJ: Lenka Prášková

Základné informácie:

Školská jedáleň sa nachádza v areáli materskej školy. Stravovacie služby poskytuje deťom MŠ, žiakom ZŠ  a zamestnancom MŠ, ZŠ a obecného úradu. Obec Plevník-Drienové, ako zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

DSC04487DSC04488DSC04490

Úhrada stravného:

Príspevok na stravovanie uhrádzajú stravníci bezhotovostne mesačne vopred, najneskor do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na číslo  účtu SK 48 0200 0000 0016 4680 4555.

Pri platbe je potrebné zadať VS, ktorý dostane pri odovzdaní zápisného lístka.

Čas výdaja stravy:

desiata:

pre deti MŠ o 9:00  hod.

Obed:

pre deti MŠ o 11:45 hod.

pre deti ZŠ od  12:15 do 13:30 hod.

Olovrant:

pre deti MŠ okolo 14:30 hod.

 

Odhlasovanie z obeda:

Žiaci ZŠ sú povinní odhlásiť sa z obeda v čase neprítomnosti  v škole. Môžu tak urobiť deň vopred, alebo do 8.00 hod. ráno   osobne alebo telefonicky /č.t 0904 628 502/. V prípade, že sa žiak v prvý deň viacdennej neprítomnosti nestihne odhlásiť, môže obed prevziať do obedára rodič alebo ním poverená iná osoba.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.