^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Oznam

Riaditeľka MŠ v Plevníku -Drienovom a zriaďovateľ MŠ Obec Plevník-Drienové v zastúpení starostu obce Miroslavom Kremeňom oznamuje rodičom, že z dôvodu pretrvávajúcich rekonštrukčných prác v rámci projektu : „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ a OÚ Plevník-Drienové“ , v záujme bezpečnosti detí a zvýšenej náročnosti základných prevádzkových podmienok materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní na chod materskej školy školský rok 2020/2021 začne

7.septembra 2020/t.j. pondelok
v čase od 6.30 – 15.30 hod.

Deti si prinesú podpísané prezuvky, náhradné oblečenie do skrinky v prípade „nehody“, pyžamko, ochranné rúško a nové deti prefotený preukaz poistenca. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.

Opatrenia

opatrenia

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Otvorenie materskej školy bude významným krokom:

  • k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,,
  • k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
  • k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Základné pokyny

Od 8.júna 2020 v zmysle pokynov ministerstva školstva a rozhodnutia  zriaďovateľa materskej školy a RÚVZ v Pov. Bystrici otvárame prevádzku MŠ v priestoroch ŠKD s maximálnym počtom detí 12 v čase od 6.30 -15.30 hod. /v súlade s pokynmi maximálne na deväť hodín/

Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľkou  materskej školy, umiestnili deti  podľa poradia a kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva.

 

Zákonný zástupca

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore ŠKD a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
· Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
· Odovzdáva dieťa školníčke/prevádzkovej zamestnankyni, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
· Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (stiahnuť si môžete TU).
· Rešpektuje pravidlo, že momentálne sa hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy nenosia.
· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
· Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa./každý deň


Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania


· V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli ZŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
· Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
· Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.
· Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
· Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.


Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19


· Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
· Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
· Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa /v igelitovom vrecku/ na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.
· Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
· V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Stravovanie
 
· Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu sme zabezpečili školské stravovanie v bežnej podobe. Jedlo bude pripravené v priestoroch kuchyne kultúrneho domu a následne prevážané v termo nádobách do ŠKD.
· Deti sa budú  stravovať v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.
· Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri podozrení na Covid - 19

· Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
· Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
· Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

V prípade potvrdenia ochorenia

· Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.