^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ

Vedúca školskej jedálne: Ľubica Tarabová
mobil: 0904 628 502
tel.: 4382165
Hlavná kuchárka: Marta Čerňanová
Pomocná kuchárka: Jana Pajgerová
Prevádzkový zamestnanec ŠJ: Lenka Prášková

Základné informácie:

Školská jedáleň sa nachádza v areáli materskej školy. Stravovacie služby poskytuje deťom MŠ, žiakom ZŠ  a zamestnancom MŠ, ZŠ a obecného úradu. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva stravu pripravuje aj pre dôchodcov a cudzích stravníkov.

Obec Plevník-Drienové, ako zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

DSC04487DSC04488DSC04490

Úhrada stravného:

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne - prvý týždeň v aktuálnom mesiaci v hotovosti u vedúcej ŠJ p.Tarabovej od 7:30 - 16:00 hod.

 

Čas výdaja stravy:

desiata:

pre deti MŠ o 9:00  hod.

Obed:

pre deti MŠ o 11:45 hod.

pre deti ZŠ od  12:15 do 13:30 hod.

Olovrant:

pre deti MŠ okolo 14:30 hod.

 

Dôchodcovia a cudzí stravníci odoberajú stravu do obedárov.

Odhlasovanie z obeda:

Žiaci ZŠ sú povinní odhlásiť sa z obeda v čase neprítomnosti  v škole. Môžu tak urobiť deň vopred, alebo do 8.00 hod. ráno   osobne alebo telefonicky /č.t 0904 628 502/. V prípade, že sa žiak v prvý deň viacdennej neprítomnosti nestihne odhlásiť, môže obed prevziať do obedára rodič alebo ním poverená iná osoba.

Príspevky na stravovanie

Príspevky na stravovanie pre školský rok 2016/2017  sú nasledovné:

stravníci od 2-6 rokov:    
  desiata:   
0,26 €
  obed:       
0,64 €
  olovrant: 0,22 €
  spolu:  
1,12 €
stravníci ZŠ:    
od 6 – 11 rokov: 0,95 €
  od 11 – 15 rokov: 1,01 €
     
zamestnanci ZŠ   1,12 €
zamestnanci MŠ a obecného úradu: 
  0,92 €
dôchodcovia (nad 70 rokov):   2,00 €
cudzí stravníci:   
  2,50 €
Pre žiaka, ktorého zákonný zástupca je poberateľom
dávky v hmotnej núdzije výška príspevku:
 

0,00 €

rodič dieťaťa MŠ platí:   0,13 €
Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.